Historie mateřské školky Klíček

Prvopočátky školy se odvíjely od potřeby zajistit péči dětem šilhavým. V r. 1961 bylo otevřeno při 5. mateřské školy v Karviné 6 polodenní oddělení pro šilhavé děti. Ve školním roce 1961/1962 byla v polské mateřské škole otevřena ortoptická mateřská škola s celodenním provozem. Pro velký zájem rodičů a nárůst dětí s poruchami binokulárního vidění se v roce 1967 otevírá další třída a mateřská škola získává vlastní budovu v Karviné - Fryštátě, kde sídlí dodnes.

Zřizovatelem byl Městský národní výbor Karviná. Od r. 1991 patří naše MŠ pod Školský úřad v Karviné, v r. 1994 došlo k zapsání do sítě škol pod názvem Speciální mateřská škola pro zrakově postižené děti. Škola se tak stala příspěvkovou organizací, získala právní subjektivitu a zřizovatelem se stává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Od 1.7. 2001 přešla funkce zřizovatele na Moravskoslezský kraj.

Za tu dobu prošla mateřskou školou řada dětí, zprvu jen tupozrakých a šilhavých. Děti se obměňovaly po dvou měsících docházky. Tento způsob pobytu dětí v MŠ se časem jevil jako nevyhovující, zvláště když do MŠ začaly docházet i děti slabozraké a s kombinovanými vadami. Docházka dítěte se tak prodlužovala až po dobu, po kterou vyžadovalo speciálně pedagogickou péči.

Do r. 1994 se v ambulanci oční lékařky, která je umístěna v suterénu budovy MŠ, prováděla ortoptická cvičení na speciálních přístrojích, která byla doplňována každodenním pleoptickým cvičením v mateřské škole. Od r. 1994 jsou do školky vřazovány děti s poruchami binokulárního vidění, slabozraké, se zbytky zraku i děti nevidomé. Dětem je poskytována tyflopedická péče.

Od školního roku 2005/2006 došlo ke sloučení speciálních mateřských škol v Karviné a název „Mateřská škola Klíček“ nyní spojuje Mateřskou školu logopedickou v Karviné – Hranicích a Mateřskou školu pro zrakově postižené v Karviné – Fryštátě.

A jak to ve školce vypadá dnes?

Mateřská škola se nachází v centru města ve vile rodinného typu se školní zahradou. Do mateřské školy jsou přijímány děti s poruchami binokulárního vidění, děti tupozraké a šilhavé, děti slabozraké a nevidomé ve věku od 3 – 6 let.

Výchovně vzdělávací péči zajišťují učitelky se speciálně pedagogickým vzděláním, péče oftalmologická je zajišťována oční lékařkou se specializací oftalmologa.

Rodičům školka nabízí kvalitní péči o děti zrakově postižené. Ve vzdělávání upřednostňuje zajištění specifických dovedností u dětí zrakově postižených formou reedukačních a kompenzačních cvičení, odstraňování poruch binokulárního vidění pomocí speciálních zrakových cvičení.

Za velmi důležitou je považována informovanost rodičů v oblasti speciální pedagogické péče. Jsou zpivame_a_tancujeme.JPG pořádány odborné přednášky a ukázky zrakových cvičení. Rodiče mají možnost zapůjčit si odbornou literaturu a pomocí simulačních brýlí mohou nahlédnout na svět očima svých dětí.

CÍLEM MATEŘSKÉ ŠKOLY JE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKOU ČINNOSTÍ DÍTĚ ROZVÍJET V SAMOSTATNOU, ZDRAVĚ SEBEVĚDOMOU A TVŮRČÍ OSOBNOST SCHOPNOU VIDĚT A VNÍMAT SVĚT V JEHO PESTROSTI A ZMĚNÁCH. POMOCÍ ZRAKOVÝCH, REEDUKAČNÍCH, KOMPENZAČNÍCH HROVÝCH ČINNOSTÍ PŘEDCHÁZET VZNIKU DEFEKTIVITY.

Snahou je i to, aby děti se zrakovým postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy.